Irregular heartbeat

If you have a fast or irregular heartbeat, an arrhythmia may be the cause. A high heart rate is normal during sport and exercise. The heart rate can rise to 160 beats per minute. At rest, this heart rate drops again. If the heart is beating less than 60 beats per minute at rest, there may be a heart rhythm disturbance.

Under normal circumstances, the heart rate is rhythmic, even if the heart rate is high or low. With an irregular heartbeat, the heart first beats fast and then slowly again.

 

Symptoms of an irregular heartbeat

If you have an irregular heartbeat, you will feel palpitations or feel the heart beating. Some experience a painful or pressing sensation in the chest. Additional symptoms include feeling lightheaded or short of breath. Symptoms such as nausea and sweating may also occur. Not everyone suffers from the same symptoms. This depends primarily on the cause of an irregular heartbeat.

 

Causes of irregular heartbeat

An irregular heartbeat does not necessarily mean an arrhythmia. For example, an irregular heartbeat is more common with physical exertion or stressful situations. You may also experience palpitations after a heavy meal or drinking caffeinated beverages. In addition, smoking, alcohol and certain medications can play a role. Sometimes an underlying condition or disease is the cause of an irregular heartbeat. These include high blood pressure, diabetes or a cardiac arrhythmia.

 

Treatment and recovery

Anyone who regularly suffers from an irregular heartbeat should have it examined by their doctor. The diagnosis is made on the basis of physical examination, possibly supplemented by a holter recording or a cardiac ultrasound. If the heart palpitations are harmless, no treatment is needed.

Treatment of arrhythmias consists of removing the cause or prescribing medication. In severe arrhythmias, ablation or a pacemaker are commonly used treatment methods.

 

Measuring blood pressure

High blood pressure or hypertension can be a cause of an irregular heartbeat. Low blood pressure can also cause this. Blood pressure normally has a value of 120/80 mmHg. An upper pressure above 140 mmHg is referred to as high blood pressure. If the blood pressure is below 90/60 mmHg, then you are dealing with low blood pressure. Elderly, diabetic or cardiac patients should check their blood pressure regularly. This also applies to people with high or low blood pressure, especially when combined with an irregular heartbeat.

 

The doctor checks blood pressure using a blood pressure monitor. Several blood pressure measurements are needed for a proper diagnosis. In many cases, the doctor recommends that you measure blood pressure yourself at home. This will give you daily insight into your own blood pressure.

 

Buy a blood pressure monitor

A blood pressure monitor is required for self-measurement of blood pressure. There are two types of blood pressure monitors: the wrist blood pressure monitor and the upper arm blood pressure monitor. Several organizations recommend the use of the upper arm blood pressure monitor. The upper arm blood pressure monitor provides accurate and reliable results. If you do choose a wrist blood pressure monitor, follow the instructions for use carefully. A correct posture is important, because only then will a correct measurement be obtained.

Onregelmatige hartslag

Bij een snelle of onregelmatige hartslag kan een hartritmestoornis de oorzaak zijn. Een hoge hartslag is normaal bij sport en inspanning. De hartslag kan oplopen naar 160 minuten, bij rust daalt deze hartslag weer. Slaat het hart in rust minder dan 60 slagen per minuut, dan kan er sprake zijn van een hartritmestoornis.

De hartslag verloopt onder normale omstandigheden ritmisch, ook al is het hartritme hoog of laag. Bij een onregelmatige hartslag klopt het hart eerst snel en dan weer langzaam.

 

Symptomen van een onregelmatige hartslag

Bij een onregelmatige hartslag voelt u hartkloppingen of voelt u het hart overslaan. Sommigen ervaren een pijnlijk of drukkend gevoel op de borst. Bijkomende symptomen zijn een licht gevoel in het hoofd of benauwdheid. Ook kunnen symptomen zoals misselijkheid en zweten voorkomen. Niet iedereen heeft last van dezelfde klachten. Dit hangt vooral af van de oorzaak van een onregelmatige hartslag.

 

Oorzaken onregelmatige hartslag

Een onregelmatige hartslag hoeft niet direct een hartritmestoornis te betekenen. Zo komt een onregelmatige hartslag vaker voor bij lichamelijke inspanning of stressvolle situaties. Ook na een zware maaltijd of het drinken van cafeïnerijke dranken kun je last krijgen van hartkloppingen. Daarnaast spelen roken, alcohol en bepaalde medicijnen een rol. Soms is een onderliggende aandoening of ziekte de oorzaak van een onregelmatige hartslag. Denk hierbij aan een hoge bloeddruk, diabetes of een hartritmestoornis.

 

Behandeling en herstel

Wie regelmatig last heeft van een onregelmatige hartslag, laat dit onderzoeken door de huisarts. De diagnose wordt gesteld aan de hand van lichamelijk onderzoek, eventueel aangevuld met holterregistratie of een hartfilmpje. Wanneer het om onschuldige hartkloppingen gaat is er geen behandeling nodig.

Behandeling van hartritmestoornissen bestaat uit het wegnemen van de oorzaak of het voorschrijven van medicatie. Bij ernstige hartritmestoornissen zijn ablatie of een pacemaker vaak toegepaste behandelmethoden.

 

De bloeddruk meten

Hoge bloeddruk of hypertensie kan een oorzaak zijn van een onregelmatige hartslag. Ook een lage bloeddruk kan dit veroorzaken. De bloeddruk heeft normaal gesproken een waarde van 120/80 mmHg. Bij een bovendruk boven de 140 mmHg wordt er gesproken van hoge bloeddruk. Ligt de bloeddruk onder 90/60 mmHg, dan heeft u te maken met een lage bloeddruk. Ouderen, diabetespatiënten of hartpatiënten moeten hun bloeddruk regelmatig controleren. Dit geldt ook voor mensen met een hoge of lage bloeddruk, met name wanneer dit een combinatie vormt met een onregelmatige hartslag.

 

De huisarts controleert de bloeddruk met behulp van een bloeddrukmeter. Voor een goede diagnose zijn meerdere bloeddrukmetingen nodig. De huisarts adviseert in veel gevallen de bloeddruk zelf thuis op te meten. Hiermee krijgt u dagelijks inzicht in de eigen bloeddruk.

 

Bloeddrukmeter kopen

Voor het zelf opmeten van de bloeddruk is een bloeddrukmeter nodig. Er zijn twee typen bloeddrukmeters: de polsbloeddrukmeter en de bovenarm bloeddrukmeter. Verschillende organisaties adviseren het gebruik van de bovenarm bloeddrukmeter. De bovenarm bloeddrukmeter geeft een nauwkeurig en betrouwbaar resultaat. Kiest u toch voor een polsbloeddrukmeter, volg dan goed de gebruiksaanwijzing. Een juiste houding is daarbij belangrijk, want alleen dan ontstaat er een juiste meting.